Na temelju članka 6. i 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić ( Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18) i članka 16. Odluke o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja Općine Kloštar Ivanić ( Glasnik Zagrebačke županije br. 12/17), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 17. sjednici održanoj dana 23.svibnja 2019.g.donijelo je odluku o dodjeli javnih priznanja Općine Kloštar Ivanić u 2019.

.pdf