Na temelju čl. 82. st. 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16 i 3/18), članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić  (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić  na 17. sjednici dana 23.05.2019. godine donosi odluku o raspodjeli rezultata Općine Kloštar Ivanić za 2018.g.

.pdf