Na temelju članka 33. stavka 1., članka 44.  stavka 2. i članka 48. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 4/18), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 15. sjednici održanoj dana 31.01.2019. godine donijelo je Odluku o komunalnim djelatnostima na području Općine Kloštar Ivanić.

.pdf

Na temelju članka 17. st.1. alineja 3. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine br. 82/15, 118/18),  čl.47. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja (Narodne novine br. 47/17) Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije broj 16/18),   članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije broj 04/18), uz suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova KLASA: 810-09/18-05/19, URBROJ: 511-543-21-01-19-4, od 21. siječnja 2019. godine, Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 15. sjednici održanoj dana 31.01.2019. godine donijelo je  Odluku o određivanju  pravnih osoba od interesa  za  sustav civilne zaštite.

.pdf

Na temelju članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije, broj 04/18) i članka 9., 24., 25., 26. i 27. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije, broj 36/18), a sukladno Odluci o izdvajanju novčanih sredstava za stipendiranje učenika i studenata u školskoj godini 2018./2019. (KLASA: 604-02/18-01/01, URBROJ: 238/14-02-18-2, od 05.11.2018.g.) i Odluci o listi poticanih struka i zanimanja (KLASA: 604-02/18-01/01, URBROJ: 238/14-02-18-3, od 05.11.2018.g.), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 14. sjednici održanoj dana 11.12.2018. godine donijelo je Odluku o dodjeli stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2018./2019.

.pdf

Na temelju članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije 4/18) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 14. sjednici održanoj dana 11.12.2018. godine donijelo je Zaključak  o izvješću o radu Knjižnice Kloštar Ivanić za 2017. g.

.pdf

Na temelju članka 66. Zakona o poljoprivredi (Narodne novine broj 30/15) te članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 14. sjednici održanoj dana 11.12.2018. godine donijelo je I. izmjene Programa potpora poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić za razdoblje 2018.-2020. godina.

.pdf

Temeljem članka 7. st. 1. t. 3. Zakona o poljoprivredi (Narodne novine broj 30/15) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije broj 4/18) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 14. sjednici održanoj dana 11.12..2018. donijelo je II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić u 2018.g.

.pdf

Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva ("Narodne novine" broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić ("Glasnik Zagrebačke županije" broj  4/18.) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 14. sjednici održanoj dana 11.12.2018. godine donijelo je Program poticanja poduzetništva Općine Kloštar Ivanić za 2019.g.

.pdf

Na temelju članka 19. st. 1.al.5. Zakona o lokalnoj samoupravi i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/25, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17), članka 6. stavka 1. i članka 117. stavka 1. i 5.  Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne Novine br. 157/13 , 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 14. sjednici održanoj dana 11.12.2018. godine donijelo je Program socijalnih potreba Općine Kloštar Ivanić u 2019.g.

.pdf

Na temelju članka 98. stavka 1.  i članka 129. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine broj 68/18“) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 04/18), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 14. sjednici održanoj dana 11.12.2018. godine donijelo je Odluku o vrijednosti boda komunalne naknade (B).

.pdf

Temeljem članka 7. st. 1. t. 3. Zakona o poljoprivredi (Narodne novine broj 30/15) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije broj 4/18) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 14. sjednici održanoj dana 11.12.2018. g. donijelo je Program javnih potreba u poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić u 2019.g.

.pdf

Stranica 15 od 52