Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15) i  članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 04/18) te Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Kloštar Ivanić (KLASA: 810-01/18-01/01, URBROJ: 238/14-01/18-13, Kloštar Ivanić, 18.04.2018.god.), Općinski vijeće Općine Kloštar Ivanić na 15. sjednici održanoj dana 31.01.2019. godine donijelo je Odluku o stavljanju van snage Odluke o  osnivanju postrojbi civilne zaštite opće namjene Općine Kloštar Ivanić.

.pdf