Temeljem članka 17., stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne Novine“ broj 82/2015), članka 58. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja („Narodne Novine“ broj 49/2017) te članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 4/18) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 14. sjednici održanoj dana 11.12.2018. godine donijelo je analizu sustava civilne  zaštite na području Općine Kloštar Ivanić za 2018. godinu.

.pdf

Temeljem članka 17., stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne Novine“ br. 82/2015), članka 59. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja („Narodne Novine“ broj 49/2017) te članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 4/18) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 14. sjednici održanoj dana 11.12.2018. godine donijelo je Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kloštar Ivanić za 2019. godinu s trogodišnjim financijskim učincima.

.pdf

Na temelju članka 72. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18), članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 4/18) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 14. sjednici dana 11.12.2018. godine donijelo je II. izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić u 2018.g. 

.pdf                                      

Temeljem članka 1. i 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine br. 47/90, 27/93 i 38/09) te članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18),  Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 14. sjednici dana 11.12.2018. godine donijelo je I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi u 2018.g. 

.pdf

Na temelju članka 68. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18), Odluke o komunalnom doprinosu (Službene novine Općine Kloštar Ivanić br. 9/11) te članka  27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18),  Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 14. sjednici dana 11.12.2018. godine donijelo je II. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić za 2018.g.

.pdf

Na temelju članka 39. Zakona o Proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 4/18),   Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 14. sjednici dana 11.12.2018. godine donijelo je II. izmjene o dopune Odluke o proračunu Općine Kloštar Ivanić za 2018.g. i projekcije za razdoblje 2019.-2020.g.

.pdf

Na temelju članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97, 107/07 i 94/13) te članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 14. sjednici dana 11.12.2018. godine donijelo je II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u 2018.g. 

.pdf

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17), članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 04/18), sukladno odredbama Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14, 70/17), Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija („Narodne novine“ broj 121/14) i Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 14. sjednici održanoj dana 11.12.2018. g. donijelo je Odluku o utvrđivanju prioritetnih područja i financijskog okvira za dodjelu sredstava programima i/ili projektima udruga u 2019. godini.

.pdf

Na temelju članka 9. Zakona o naseljima („Narodne novine“ broj 54/88) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 4/18) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 14. sjednici održanoj dana 11.12.2018. godine donijelo je Odluku  o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju imena ulica i trgova u naseljima.

.pdf

Na temelju članka 41. stavak 3. i 5. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“ broj 24/11, 61/11, 27/13, 2/14, 96/16 i 70/17), Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj U-I-2986/2013), na prijedlog Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske, KLASA: 402-10/18-03/509, URBROJ: 507-04/06-18-1 od 23. studenog 2018. godine i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 04/18) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 14. sjednici održanoj dana 11.12.2018. godine donijelo je Odluku o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz Proračuna Općine Kloštar Ivanić za političku stranku Nezavisna lista boljih – NLB.

.pdf

Stranica 3 od 39