Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 107/07, 125/08, 36/09, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17 i 98/19 ), te članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić ( Glasnik Zagrebačke županije broj 4/18, 9/20) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 25. sjednici održanoj dana 29.09.2020. godine donijelo je Zaključak o prihvaćanju inicijative za upućivanje prijedloga Ministarstvu pravosuđa za izmjenom Zakona o područjima i sjedištima sudova ( NN 67/2018 ).

Zaključak .pdf

Na temelju članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije 4/18, 9/20) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 25. sjednici održanoj dana 29.09.2020. godine donijelo je Zaključak o izvješću o poslovanju trgovačkog društva VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. za 2019. g.

Zaključak .pdf

Na temelju članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije 4/18, 9/20) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 25. sjednici održanoj dana 29.09.2020. godine donijelo je Zaključak o izvješću Obiteljskog radija Ivanić d.o.o. za 2019. g.

Zaključak .pdf

Na temelju članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije 4/18, 9/20) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 25. sjednici održanoj dana 29.09.2020. godine donijelo je Zaključak o izvješću PP Ivanić Grad o stanju sigurnosti na području Općine Kloštar Ivanić.

Zaključak .pdf

Na temelju članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije 4/18, 9/20) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 25. sjednici održanoj dana 29.09.2020. godine donijelo je Zaključak o izvješću o radu Knjižnice Kloštar Ivanić za 2019. g.

Zaključak .pdf

Na temelju članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije 4/18, 9/20) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 25. sjednici održanoj dana 29.09.2020. godine donijelo je Zaključak o izvješću o poslovanju trgovačkog društva IVAPLIN d.o.o. za 2019. g.

Zaključak .pdf

Na temelju članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije 4/18, 9/20) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 25. sjednici održanoj dana 29.09.2020. godine donijelo je Zaključak o izvješću o poslovanju trgovačkog društva IVAKOP d.o.o. za 2019. g.

Zaključak .pdf

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 123/17 i 98/19 ),  te članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić ( Glasnik Zagrebačke županije broj 4/18, 9/20 ) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 25. sjednici održanoj dana 29. rujna 2020. godine donijelo je Zaključak o sklapanju Ugovora o partnerstvu na projektu „Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija Ivanić-Grad“.

Zaključak .pdf

Na temelju članka 10. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 28/10) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije broj 4/18, 9/20) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 25. sjednici održanoj  dana 29.09.2020. godine donijelo je odluku o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kloštar Ivanić.

Odluka .pdf

Na temelju članka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine», broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 i 81/15 – pročišćeni tekst), članka 3. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije broj 32/15) te članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (“Glasnik Zagrebačke županije“ broj  4/18, 9/20) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 25. sjednici održanoj dana 29.09.2020. godine donijelo je odluku o davanju u najam stambene kuće u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić.

.pdf

Stranica 3 od 52