Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 107/07, 125/08, 36/09, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17 i 98/19 ), te članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić ( Glasnik Zagrebačke županije broj 4/18, 9/20) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 25. sjednici održanoj dana 29.09.2020. godine donijelo je Zaključak o prihvaćanju inicijative za upućivanje prijedloga Ministarstvu pravosuđa za izmjenom Zakona o područjima i sjedištima sudova ( NN 67/2018 ).

Zaključak .pdf