Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije broj 4/18) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 16. sjednici održanoj dana 04.04.2019. godine donijelo je Odluku o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Društvenog ugovora o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću – Ivaplin d.o.o.za distribuciju i opskrbu plinom Ivanić-Grad.

.pdf