Izvješće o ponovljenoj javnoj raspravi za IV. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Kloštar Ivanić.

.pdf

Izvješće o javnoj raspravi o IV. izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Kloštar Ivanić.

.pdf

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) načelnik Općine Kloštar Ivanić objavljuje javnu raspravu o:

 

IV. izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Kloštar Ivanić

 

Javna rasprava trajat će 8 dana, od 13.06.2016. do 20.06.2016.

U vrijeme trajanja rasprave plan je izložen na uvid u prostorijama Općine Kloštar Ivanić, Školska 22,  Kloštar Ivanić, svakog radnog dana od 08.00 do 15.00 sati i na mrežnim stranicama Općine Kloštar Ivanić na adresi:

http://www.klostar-ivanic.hr/vijesti/1684-prostorni-plan-u-izradi

 

Nositelj izrade i izrađivač plana održat će javno izlaganje o planu u Općini Kloštar Ivanić 15.06.2016. s početkom u 12.00 sati.

Primjedbe na plan mogu se davati do zaključivanja javne rasprave na slijedeći način:

  • Upisivanjem primjedbi u knjigu primjedbi.
  • Iskazivanjem primjedbi u zapisnik koji će se voditi pri javnom izlaganju 15.06.2016.
  • Upućivanjem pismenih primjedbi Općini Kloštar Ivanić. Krajnji rok za zaprimanje pismenih primjedbi je 20.06.2016. do 15h. 

IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2015. GODINU.

.pdf

Na temelju članka 4. stavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08 i 61/11), na prijedlog pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela, općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić dana 09.11.2015. godine donosi izmjenu Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kloštar Ivanić.

.pdf

Plan zaštite i spašavanja Općine Kloštar Ivanić.

.pdf

Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Kloštar Ivanić.

.pdf

Operativni plan zimske službe za 2015./2016.g.

.pdf

Na temelju članka 109., stavka 3, članka 113., stavka 1. te članka 198. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" 153/13), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, i 19/13 - pročišćeni tekst), članka 24. Statuta Zagrebačke županije ("Glasnik Zagrebačke županije", broj 17/09, 31/09, 4/13, 6/13 - pročišćeni tekst), a u svezi s odredbom članka 59. stavka 3. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj 94/13), Županijska skupština Zagrebačke županije na svojoj 13. sjednici, održanoj dana 24. rujna 2015. godine donijela je Odluku o VI. izmjenama i dopunama Odluke o donošenju prostornog plana Zagrebačke županije.

 

Dokumentacija PPZŽ.

 

Stranica 4 od 5