Na temelju članka 109., stavka 3, članka 113., stavka 1. te članka 198. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" 153/13), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, i 19/13 - pročišćeni tekst), članka 24. Statuta Zagrebačke županije ("Glasnik Zagrebačke županije", broj 17/09, 31/09, 4/13, 6/13 - pročišćeni tekst), a u svezi s odredbom članka 59. stavka 3. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj 94/13), Županijska skupština Zagrebačke županije na svojoj 13. sjednici, održanoj dana 24. rujna 2015. godine donijela je Odluku o VI. izmjenama i dopunama Odluke o donošenju prostornog plana Zagrebačke županije.

 

Dokumentacija PPZŽ.