Strateški plan Općine Kloštar Ivanić 2017.-2019.g.

.pdf

Važeće IV. izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Kloštar Ivanić.

.pdf

Na osnovi članka 61. točke 4. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor ("Narodne novine", broj 66/15 - pročišćeni tekst i 104/15 - Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj: U-I-1397/2015 od 24. rujna 2015., dalje: Zakon) Izborno povjerenstvo VI. izborne jedinice donosi rješenja o imenovanju biračkih odbora na području Općine Kloštar Ivanić.

Rješenja .pdf

Izvješće o ponovljenoj javnoj raspravi za IV. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Kloštar Ivanić.

.pdf

Izvješće o javnoj raspravi o IV. izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Kloštar Ivanić.

.pdf

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) načelnik Općine Kloštar Ivanić objavljuje javnu raspravu o:

 

IV. izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Kloštar Ivanić

 

Javna rasprava trajat će 8 dana, od 13.06.2016. do 20.06.2016.

U vrijeme trajanja rasprave plan je izložen na uvid u prostorijama Općine Kloštar Ivanić, Školska 22,  Kloštar Ivanić, svakog radnog dana od 08.00 do 15.00 sati i na mrežnim stranicama Općine Kloštar Ivanić na adresi:

http://www.klostar-ivanic.hr/vijesti/1684-prostorni-plan-u-izradi

 

Nositelj izrade i izrađivač plana održat će javno izlaganje o planu u Općini Kloštar Ivanić 15.06.2016. s početkom u 12.00 sati.

Primjedbe na plan mogu se davati do zaključivanja javne rasprave na slijedeći način:

  • Upisivanjem primjedbi u knjigu primjedbi.
  • Iskazivanjem primjedbi u zapisnik koji će se voditi pri javnom izlaganju 15.06.2016.
  • Upućivanjem pismenih primjedbi Općini Kloštar Ivanić. Krajnji rok za zaprimanje pismenih primjedbi je 20.06.2016. do 15h. 

IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2015. GODINU.

.pdf

Na temelju članka 4. stavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08 i 61/11), na prijedlog pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela, općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić dana 09.11.2015. godine donosi izmjenu Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kloštar Ivanić.

.pdf

Plan zaštite i spašavanja Općine Kloštar Ivanić.

.pdf

Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Kloštar Ivanić.

.pdf

Stranica 3 od 4