Odluke općinskog načelnika 2018.g. .zip

Odluke općinskog načelnika 7-12/2018 .zip

Pregled po oblicima i katastarskim općinama. .pdf

Program raspolaganja. .pdf

                                                                                                      

Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić je na 27. sjednici održanoj dana 11.02.2021. g. donijelo Statut Općine Kloštar Ivanić.

 

Statutom se podrobnije uređuje:

 • samoupravni djelokrug Općine Kloštar Ivanić,
 • općinska službena obilježja,
 • javna priznanja,
 • ustrojstvo, ovlasti i način rada upravnog odjela Općine,
 • način obavljanja poslova,
 • oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju,
 • način provođenja referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga Općine,
 • mjesna samouprava,
 • ustrojstvo i rad javnih službi,
 • suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave,
 • te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Općine Kloštar Ivanić.
   

Statut općine.

Statut je objavljen u Glasniku Zagrebačke županije od 19.ožujka 2021. br. 13/21.

općinski grbOpćinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić je na 2. sjednici održanoj dana 02.07.2021. g. donijelo Poslovnik Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić.

 

Poslovnikom se detaljnije uređuje:

 • način konstituiranja Općinskog vijeća, 
 • ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika,
 • ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,
 • sastav i način rada radnih tijela,
 • postupak izbora i imenovanja,
 • način i postupak donošenja akata u Općinskom vijeću,
 • sazivanje, rad i tijek sjednice,
 • te druga pitanja od značaja za rad Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić.
   

Poslovnik Općinskog vijeća.

Poslovnik je objavljen u Glasniku Zagrebačke županije od 27.srpnja 2021. br. 32/21.

Ugovor i operativni plan zimske službe Općine Kloštar Ivanić.

.pdf

Strateški plan Općine Kloštar Ivanić 2017.-2019.g.

.pdf

Važeće IV. izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Kloštar Ivanić.

.pdf

Na osnovi članka 61. točke 4. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor ("Narodne novine", broj 66/15 - pročišćeni tekst i 104/15 - Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj: U-I-1397/2015 od 24. rujna 2015., dalje: Zakon) Izborno povjerenstvo VI. izborne jedinice donosi rješenja o imenovanju biračkih odbora na području Općine Kloštar Ivanić.

Rješenja .pdf

Izvješće o ponovljenoj javnoj raspravi za IV. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Kloštar Ivanić.

.pdf

Izvješće o javnoj raspravi o IV. izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Kloštar Ivanić.

.pdf

Stranica 3 od 5