01.01.2019.-30.06.2019.g. .zip

Izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom za 2018.g. .pdf

Na temelju članka 48. Stavak 1. Točka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11, 04/18) i članka 43. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 04/18) općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić dana 02.01.2019. donosi Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Kloštar Ivanić.

Plan prijma .pdf

Tablica .pdf

Odluke općinskog načelnika 2018.g. .zip

Odluke općinskog načelnika 7-12/2018 .zip

Pregled po oblicima i katastarskim općinama. .pdf

Program raspolaganja. .pdf

                                                                                                      

Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić je na 27. sjednici održanoj dana 11.02.2021. g. donijelo Statut Općine Kloštar Ivanić.

 

Statutom se podrobnije uređuje:

 • samoupravni djelokrug Općine Kloštar Ivanić,
 • općinska službena obilježja,
 • javna priznanja,
 • ustrojstvo, ovlasti i način rada upravnog odjela Općine,
 • način obavljanja poslova,
 • oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju,
 • način provođenja referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga Općine,
 • mjesna samouprava,
 • ustrojstvo i rad javnih službi,
 • suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave,
 • te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Općine Kloštar Ivanić.
   

Statut općine.

Statut je objavljen u Glasniku Zagrebačke županije od 19.ožujka 2021. br. 13/21.

općinski grbOpćinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić je na 2. sjednici održanoj dana 02.07.2021. g. donijelo Poslovnik Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić.

 

Poslovnikom se detaljnije uređuje:

 • način konstituiranja Općinskog vijeća, 
 • ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika,
 • ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,
 • sastav i način rada radnih tijela,
 • postupak izbora i imenovanja,
 • način i postupak donošenja akata u Općinskom vijeću,
 • sazivanje, rad i tijek sjednice,
 • te druga pitanja od značaja za rad Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić.
   

Poslovnik Općinskog vijeća.

Poslovnik je objavljen u Glasniku Zagrebačke županije od 27.srpnja 2021. br. 32/21.

Ugovor i operativni plan zimske službe Općine Kloštar Ivanić.

.pdf

Stranica 2 od 4