Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (“Glasnik Zagrebačke županije”, broj 4/18, 9/20), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 27. sjednici održanoj dana 18. 02. 2021. godine, donijelo je Statut Općine Kloštar Ivanić.

.pdf