Na temelju članka 19. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ broj 41/14) i članka 19. Oduke o osnivanju Savjeta mladih Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 4/15), Savjet mladih Općine Kloštar Ivanić na 2. sjednici održanoj dana 12.11.2015. godine donio je Program rada Savjeta mladih Općine Kloštar Ivanić za 2016. godinu.

.pdf