Na temelju članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije 24/13) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 13. sjednici održanoj dana 16.10.2014. godine donijelo je o izvješću o poslovanju trgovačkog društva IVAPLIN d.o.o. za 2013. g.

( pdf - dokument )