Temeljem članka 7. st. 1. t. 3. Zakona o poljoprivredi (Narodne novine broj 30/15) i članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije broj 24/13) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 34. sjednici održanoj dana 26.01.2017. godine donijelo je I. Izmjene i dopune programa javnih potreba u poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić u 2017.g

.pdf