Temeljem članka 34. st. 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15),  te članaka 29., 30. i 31. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 1. konstituirajućoj sjednici održanoj 12.06.2017. godine donijelo je Odluku o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić.

.pdf