Na temelju članka 14. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine« br. 92/10), a vezano uz Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2018. godini (»Narodne novine« br. 28/18) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 13. sjednici održanoj dana 11.10.2018. godine donijelo je Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih prosjeka i probijanja protupožarnih putova.

.pdf