SlikaTemeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/2001, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09), te članka 34. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije 19/09“) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 14. sjednici održanoj 12.11.2010. godine donijelo je odluku o razrješenju predsjednika i svih potpredsjednika Općinskog vijeća.

I

Dana 12.11. 2010. Siniša đura iz Kloštra Ivanića razrješuje se dužnosti predsjednika, te Stjepan Brezovečki i Božidar Balenović dužnosti potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić.

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja, i objaviti će se u Službenim novinama Općine Kloštar Ivanić.

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAčKA ŽUPANIJA

OPćINA KLOšTAR IVANIć

OPćINSKO VIJEćE

lasa:021-05/10-01-01

Ur.broj:238/14-01-10-01

Kloštar Ivanić, 12.11. 2010.

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Kloštar Ivanić:

Siniša đura, dipl.inžTemeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/2001, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09), te članka 34. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije 19/09“) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 14. sjednici održanoj 12.11.2010. godine donijelo je

O D L U K U

O IZBORU PREDSJEDNIKA OPćINSKOG VIJEćA

OPćINE KLOšTAR IVANIć

 

I

Tomislav Vlahović iz Predavca, Dubravačka 41, Kloštar Ivanić, bira se za predsjednika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić, sa danom 12.11.2010.godine.

 

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja, i objaviti će se u Službenim novinama Općine Kloštar Ivanić.

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAčKA ŽUPANIJA

OPćINA KLOšTAR IVANIć

OPćINSKO VIJEćE

Klasa:021-05/10-01-02

Ur.broj:238/14-01-10-01

Kloštar Ivanić, 12.11. 2010.

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Kloštar Ivanić:

Tomislav Vlahović , dipl.ing.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/2001, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09), te članka 34. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije 19/09“) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 14. sjednici održanoj 12.11.2010. godine donijelo je

O D L U K U

o razrješenju predsjednika Općinskog vijeća

I

Dana 12.11. 2010. Siniša đura iz Kloštra Ivanića razrješuje se dužnosti predsjednika, Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić.

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja, i objaviti će se u Službenim novinama Općine Kloštar Ivanić.

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAčKA ŽUPANIJA

OPćINA KLOšTAR IVANIć

OPćINSKO VIJEćE

 

Klasa:021-05/10-01-03

Ur.broj:238/14-01-10-01

Kloštar Ivanić, 12.11. 2010.

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Kloštar Ivanić:

Tomislav Vlahović , dipl.ing.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/2001, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09), te članka 34. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije 19/09“) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 14. sjednici održanoj 12.11.2010. godine donijelo je

O D L U K U

o razrješenju potpredsjednika Općinskog vijeća

I

Dana 12.11. 2010. Stjepan Brezovečki iz Sobočana, Graničarska 28, razrješuje se dužnosti potpredsjednika, Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić.

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja, i objaviti će se u Službenim novinama Općine Kloštar Ivanić.

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAčKA ŽUPANIJA

OPćINA KLOšTAR IVANIć

OPćINSKO VIJEćE

Klasa:021-05/10-01-04

Ur.broj:238/14-01-10-01

Kloštar Ivanić, 12.11. 2010.

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Kloštar Ivanić:

Tomislav Vlahović , dipl.ing.

Na temelju članka 33., 34., 50., 51., i 52. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 19/09) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 14. sjednici održanoj dana 12.11.2010. godine donijelo je

O D L U K U

O RAZRJEšENJU čLANOVA MANDATNE KOMISIJE

I

Razrješuju se dosadašnji članovi Mandatne komisije u sastavu:

1. Ivica Novosel – predsjednik
2. Nikola Pavanić- član
3. Željko Bokun – član

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja, i objaviti će se u Službenim novinama Općine Kloštar Ivanić.REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAčKA ŽUPANIJA

OPćINA KLOšTAR IVANIć

OPćINSKO VIJEćE

Klasa:022-05/10-01-06

Ur.broj:238/14-01-10-01

Kloštar Ivanić, 12.11. 2010.

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Kloštar Ivanić:

Tomislav Vlahović , dipl.ing.

Na temelju članka 33., 34., 50., 51., i 52. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 19/09) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 14. sjednici održanoj dana 12.11.2010. godine donijelo je

 

O D L U K U

O RAZRJEšENJU čLANOVA ODBORA ZA STATUTARNO-PRAVNA PITANJA

 

I

 

Razrješuju se dosadašnji članovi Odbora za statutarno-pravna pitanja u sastavu:

1. Božidar Balenović – predsjednik
2. Siniša đura- član
3. Stjepan Brezovečki – član

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja, i objaviti će se u Službenim novinama Općine Kloštar Ivanić.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAčKA ŽUPANIJA

OPćINA KLOšTAR IVANIć

OPćINSKO VIJEćE

Klasa:022-05/10-01-06

Ur.broj:238/14-01-10-02

Kloštar Ivanić, 12.11. 2010.

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Kloštar Ivanić:

Tomislav Vlahović , dipl.ing.

Na temelju članka 33., 34., 50., 51., i 52. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 19/09) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 14. sjednici održanoj dana 12.11.2010. godine donijelo je

O D L U K U

O RAZRJEšENJU čLANOVA ODBORA ZA IZBOR I IMENOVANJA

 

I

Razrješuju se dosadašnji članovi Odbora za izbor i imenovanja u sastavu:

1. Božidar Balenović – predsjednik
2. Mario Haludek- član
3. Željko Bokun – član

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja, i objaviti će se u Službenim novinama Općine Kloštar Ivanić.

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAčKA ŽUPANIJA

OPćINA KLOšTAR IVANIć

OPćINSKO VIJEćE

Klasa:022-05/10-01-06

Ur.broj:238/14-01-10-03

Kloštar Ivanić, 12.11. 2010.

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Kloštar Ivanić:

Tomislav Vlahović , dipl.ing.

 

Na temelju članka 33., 34., 50., 51., i 52. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 19/09) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 14. sjednici održanoj dana 12.11.2010. godine donijelo je

 

 

 

O D L U K U

O RAZRJEšENJU čLANOVA ODBORA ZA FINANCIJE I PRORAčUN

Razrješuju se dosadašnji članovi Odbora za financije i proračun u sastavu:

1. Siniša đura – predsjednik
2. Ivica Novosel- član
3. Slavko Miljan – član
4. Stjepan Brezovečki – član
5. Davor Jagić – član
6. Veselko Rašić – član
7. Nikola Sraka-član

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja, i objaviti će se u Službenim novinama Općine Kloštar Ivanić.

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAčKA ŽUPANIJA

OPćINA KLOšTAR IVANIć

OPćINSKO VIJEćE

 

Klasa:022-05/10-01-06

Ur.broj:238/14-01-10-04

Kloštar Ivanić, 12.11. 2010.

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Kloštar Ivanić:

Tomislav Vlahović , dipl.ing.

Na temelju članka 33., 34., 50., 51., i 52. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 19/09) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 14. sjednici održanoj dana 12.11.2010. godine donijelo je

O D L U K U

O IMENOVANJU čLANOVA MANDATNE KOMISIJE

 

I

 

Imenuju se članovi Mandatne komisije u sastavu:

1. Krešimir Bunjevac – predsjednik
2. Dražen Božić - član

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja, i objaviti će se u Službenim novinama Općine Kloštar Ivanić.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAčKA ŽUPANIJA

OPćINA KLOšTAR IVANIć

OPćINSKO VIJEćE

 

 

 

Klasa:022-05/10-01-07

Ur.broj:238/14-01-10-01

Kloštar Ivanić, 12.11. 2010.

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Kloštar Ivanić:

Tomislav Vlahović , dipl.ing.

Na temelju članka 33., 34., 50., 51., i 52. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 19/09) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 14. sjednici održanoj dana 12.11.2010. godine donijelo je

O D L U K U

O IMENOVANJU čLANOVA ODBORA ZA STATUTARNO-PRAVNA PITANJA

 

IImenuju se članovi Odbora za statutarno-pravna pitanja u sastavu:

1. Zdravko Lojna – predsjednik
2. Tomislav Vlahović - član

 

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja, i objaviti će se u Službenim novinama Općine Kloštar Ivanić.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAčKA ŽUPANIJA

OPćINA KLOšTAR IVANIć

OPćINSKO VIJEćE

Klasa:022-05/10-01-07

Ur.broj:238/14-01-10-02

Kloštar Ivanić, 12.11. 2010.

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Kloštar Ivanić:

Tomislav Vlahović , dipl.ing.

 

Na temelju članka 33., 34., 50., 51., i 52. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 19/09) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 14. sjednici održanoj dana 12.11.2010. godine donijelo je

 

 

O D L U K U

O IMENOVANJU čLANOVA ODBORA ZA IZBOR I IMENOVANJA

Imenuju se članovi Odbora za izbor i imenovanja u sastavu:

1. Ivo ćosić – predsjednik
2. Željko Filipović- član

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja, i objaviti će se u Službenim novinama Općine Kloštar Ivanić.

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAčKA ŽUPANIJA

OPćINA KLOšTAR IVANIć

OPćINSKO VIJEćE

 

Klasa:022-05/10-01-07

Ur.broj:238/14-01-10-03

Kloštar Ivanić, 12.11. 2010.

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Kloštar Ivanić:

Tomislav Vlahović , dipl.ing.