Za izradu idejnog rješenja uređenja partera promenade u Kloštar Ivaniću temeljem projektnog zadatka, ponuđač se obvezao izraditi:

-geodetsku podlogu  1:200

-idejno rješenje partera

-idejno rješenje hortikulture

-idejno rješenje razmještaja urbane opreme sa odabiranjem elemenata.

 

  Projektni zadatak je izradio Jedinstveni upravni odjel Općine Kloštar Ivanić, te sadrži sljedeće;

Dionice:

 

k.č.br. 2450/2 k.o. Kloštar Ivanić, i k.č.br. 4347 k.o. Kloštar Ivanić od zgrade Općine do k.č.br. 4341 k.o. Kloštar Ivanić.

Na predmetnoj dionici potrebno je obuhvatiti cjelokupno uređenje promenade:

- pješačke površine i kolno pješački prilazi parcelama, uređenje pješačkih staza (betonski opločnici - kocke),

- adekvatno hortikulturno uređenje promenade - zelenilo,

- prateću urbanu opremu (klupe, šahtovi infrastrukture, koševi za smeće i sl.), klupe predvidjeti da su okrenute u smjeru sjever/jug,

- ispred crkve sv. Ivana predvidjeti mjesto okupljanja sa više klupa, te info točkom u sredini.

- javnu rasvjetu (kandelaberi u povijesnom stilu 19. st.),

- zajedničko dvorište zgrade Općine i DVD-a urediti na način da se postavi parkiralište na mjesto postojeće vodospreme i njenog pratećeg objekta, za koje je predviđeno uklanjanje, te predvidjeti nekoliko zelenih otoka i prostor za prikupljanje otpada (kante za smeće i kontejner za papir).

- i ostale detalje koji bi se uočilo tijekom razrade projekta.

 

k.č.br. 4347 k.o. Kloštar Ivanić, u produžetku prve dionice, u duljini 110 m', sa zelenom površinom do županijske ceste.

- pješačke površine i kolno pješački prilazi parcelama, uređenje pješačkih staza (betonski opločnici - kocke),

- adekvatno hortikulturno uređenje promenade - zelenilo,

- prateću urbanu opremu (klupe, šahtovi infrastrukture, info točke, koševi za smeće i sl.),

 

- uz postojeću ručnu pumpu za vodu niže spomenika ispod Velikog bunara, predvidjeti mjesto okupljanja sa više klupa, na način da je pumpa u sredini, koju je potrebno rekonstruirati.

- predvidjeti izmicanje spomenika, da bi se dobilo na prostoru za mali sajam.

- javnu rasvjetu (kandelaberi u povijesnom stilu 19. st.),

- klupe razmaknuti dalje od ulaza u samostan karmela.

- osigurati najviši dio promenade od potencijalnog klizanja u budućnosti, deniveliranjem ili izradom potpornog zida.

- i ostale detalje koji bi se uočilo tijekom razrade projekta.

Sve prometne površine trebaju biti projektirane bez arhitektonskih barijera tako da na njima nema zapreka za kretanje niti jedne kategorije stanovništva.

 

Nakon nekoliko izmjena, Idejno rješenje je izrađeno na način da se vizualno uklopi u povijesnu cjelinu naselja Kloštar Ivanić, sa crkvom sv. Ivana koja je dio promenade, a opet da se prilagodi svim kategorijama stanovništva.

  Konstrukcije i materijali koji će prevladavati horizontalnim plohama su betonski opločnici, čiji dizajn će biti odabran pri izradi glavnog/izvedbenog projekta, u suradnji sa lokalnim stanovništvom kao i ostali detalji uređenja koji će biti predloženi na javnim raspravama koje će se održavati prema fazama projektiranja. 

Ostale horizontalne površine : parkiralište u dvorištu zgrade Općine, pristup na promenadu, pločnici uz prometnicu, izvesti će se u asfaltu.

Potporni zidovi se izvode kao kompozitne konstrukcije u jednostranoj oplati. Sa vidljive strane izvodi se zid od grubo klesanog autohtonog kamena u cem.mortu.

  Trg sv. Ivana je centralni prostor promenade sa koncentracijom urbanih sadržaja. Na platou za više svrha održavaju se razna okupljanja, povremeni sjamovi, tržnica, moguće predstave i koncerti na otvorenom.

Prostor je opremljen nišama za klupe, energetskim ormarićem, česmom, te energetskim stablom čime se može prikupljati električna energija za razne namjene. Tu je i povijesni bunar te spomenik iz Drugog svjetskog rata. Plohe prate nivoe terena, te na više nivoa omogućuju interesantne vizure i ambijente. 

 

ELEMENTI URBANE OPREME:

1. Klupe

Ljevano-željezni nosači na betonskom temelju sa hrastovim impregniranim platicama dimenzije do 180cm, visina sjedalice 45cm.

2. Košarice za otpatke

Samostojeće, betonski valjkasti elementi obrađeni kulirom ili teraplastom sa umetkom od inox lima koji se može vaditi i koji sadrži pepeljaru.

3. Česma

Kružna kamena zdjela promejra 120cm na bet. Postolju sa tri jednoručne poniklane slavine i odvodom.

4. Energetsko stablo

5. Nosač bicikala

Betonski nosači u kuliru i čelična pocinčana spirala.

6. Pultovi ili kiosci koji se povremeno donose.

 

Površina promenade nema arhitektonske barijere, u uzdužnom smislu najveći nagibi nivelete su manji od 6%. Kolni poprečni pristupi su strmiji, no kod zgrade Općine predviđa se rampa sa nagibima ispod 6%.

 

HORTIKULTURNO UREĐENJE:

  S obzirom na postojeće vrste uz promenadu predviđa se promenadu dendrološkim vrstama podijeliti na tri dijela koja se već iz trenutne situacije naziru. Uz prvi dio promenade ispred Općine i OŠ bili bi posađeni mliječni javori (Acer platanoides). U srednjem dijelu promenade gdje prevladavaju privatne kuće s iznimkom Doma zdravlja prijedlog je zasaditi lipe (Tilia cordata). Ovaj izbor se temelji na postojećoj lipi koja se nalazi u tom dijelu i trenutno je u vrlo dobrom stanju. Trenutno u tom dijelu prevladavaju breze i obični borovi, te nekolicina javora i već spomenuta lipa. S obzirom  da bi se novom sadnjom uvodila vrsta koja u tom dijelu ne prevladava poželjno je izraditi analizu stanja postojećih stabala na osnovu koje bi se odredio tijek i vremenski period uvođenja „nove“ biljne vrste - lipe. Zadnji dio promenade počinje od Stare ljekarne do kraja promende. U tom dijelu trenutno prevladavaju divlji kesteni i smreke, s nekoliko breza i par primjeraka bjelogorične vrste, a prijedlog je kroz duži vremenski period ovaj prostor zasaditi samo s divljim kestenima (Aesculus hippocastanum).

Krajnji rezultat bila bi promenada komponirana od tri dijela u kojima bi dominirale tradicijske biljne vrste: javor (javor mliječ), lipa i kesten (divlji kesten). Promjena biljne vrste sugerirala bi i promjenu u namjeni građevina koje se u tom dijelu promenade nalaze – javor uz javne ustanove (općina i OŠ), lipa uz privatne okućnice i Dom zdravlja i kesten uz zaštićenu baštinu i sakralne građevine (Stara ljekarna, Crkva Sv. Ivana Krstitelja, samostan i bunar).

Prije sadnje novih stabala potrebno je napraviti analizu stanja postojećih stabala na temelju koje bi se odredilo koja stabla se mogu odmah rušiti i na koji način, te koja bi se s obzirom na njihovo dobro stanje mogla zamijeniti novima tek kroz određeno vremensko razdoblje poštujući gore navedeni prijedlog.

Ispred Općine uz prostor cvijetnjaka prijedlog je ostaviti postojeće grmove lovorvišnje i magnolije, te iste takve zasaditi s druge strane stepenica. Na zelenim površinama iza Općine predloženo je uz novo parkiralište zasaditi par japanskih trešnji. Ista biljna vrsta ponovila bi se i uz pomaknuti spomenik u zadnjem dijelu promenade.

 

NAPOMENA: Slike se mogu prikazati samo klikom na njih, pretpregled u pregledniku nije moguć radi veličine slika.