SlikaNa temelju članka 14. stavak 1 Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (N.N. 10/97), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09 članka 34. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije 19/09) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 12. sjednici održanoj dana 15.07.2010. godine donosi PLAN mreže dječjih vrtića u Općini Kloštar Ivanić

I.

Polazeći od potreba i interesa roditelja / staratelja – korisnika usluga predškolskog odgoja za djecu predškolske dobi Općina Kloštar Ivanić osnovala je 14.4.1995. Klasa: 601-01/95-01-01, Ur. broj: 2176/06-01-95-01 Dječji vrtić Proljeće (u daljnjem tekstu: dječji vrtić) kao javnu ustanovu za obavljanje djelatnosti predškolskog odgoja za djecu od navršene jedne godine života do polaska u osnovnu školu koju njihovi roditelji / staratelji upišu u dječji vrtić.

II.

Dječji vrtić, u skladu s radnim vremenom roditelja / staratelja – korisnika usluga, obavlja djelatnost predškolskog odgoja u tri odgojne skupine (1 jaslična i 2 vrtićke) provodeći 10-satni primarni program rada u sjedištu Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić, Naftaplinska bb, Kloštar Ivanić, obuhvaća 71 dijete za pedagošku godinu 2010/2011..

III.

Obzirom na povećane potrebe roditelja / staratelja za upis djece predškolske dobi u Dječji vrtić u 2010/11. pedagoškoj godini (55 –oro djece dobi od 1-6 godina), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić je na svojoj 12. sjednici održanoj 15.07.2010. godine donijelo Odluku da se u svrhu smještaja sve djece koja su prijavljena na natječaj za upis u pedagoškoj godini 2010/2011. u Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić i djelomičnog usklađenja izvodljivosti Državnog pedagoškog standarda i naobrazbe ustroje 3 nove odgojne skupine (2 skupine 10- satni primarni program, 1 skupina 5-satni program).

Prostor za ustroj rada jedne skupine 5-satnog programa postoji u zgradi sjedišta dječjeg vrtića dok će se za ustroj rada 2 odgojne skupine 10-satnog primarnog programa adaptirati prostor kojim raspolaže Općina Kloštar Ivanić.

IV.

Odlukom o ustrojavanju tri nove odgojne skupine Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić obvezuje se da će osigurati prostorne, materijalne i financijske uvjete za ustroj rada 3 nove odgojne skupine u skladu sa propisima i odredbama Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi, Državnog pedagoškog standarda i drugih propisa koji uređuju predškolsku djelatnost.

V.

Odlukom o ustrojavanju tri nove odgojne skupine Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić obvezuje dječji vrtić da od Ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji – Ispostava Ivanić Grad – zatraži potvrdu da prostor udovoljava uvjetima za djelatnost predškolskog odgoja.

VI.

Ovaj Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Kloštar Ivanić ne sprječava osnivanje dječjih vrtića od strane drugih ovlaštenih osnivača prema Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi i Zakonu o ustanovama.

VII.

Ovaj Plan mreže dječjih vrtića u Općini Kloštar Ivanić stupa na snagu danom donošenja, a biti će objavljen u Službenim novinama Općine Kloštar Ivanić.