SlikaNa temelju članka 6. stavka 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 28/10) i članka 34. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 19/09) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 12. sjednici održanoj dana 15.07.2010. godine donijelo je ODLUKU o naknadi za rad načelnika i zamjenika načelnika Općine Kloštar Ivanić.

 

 

članak 1.

Ovom Odlukom određuju se visina naknade za rad načelnika i zamjenika načelnika Općine Kloštar Ivanić (u nastavku teksta: dužnosnici) koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa.

članak 2.

Dužnosnici koji dužnost općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Kloštar Ivanić obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa imaju pravo na naknadu za rad:

- općinski načelnik u iznosu 8.000,00 neto s pripadajućim obvezama, mjesečno,

- zamjenik općinskog načelnika u iznosu 4.000,00 kn neto s pripadajućim obvezama, mjesečno.

Novčane naknade isplaćuju se početkom mjeseca za protekli mjesec, a najkasnije do 05. u mjesecu.

članak 3.

Rješenja o utvrđivanju naknada za rad dužnosnika iz članka 1. ove Odluke donosi pročelnica Upravnog odjela.

članak 4.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o naknadi načelniku i zamjeniku načelnika Općine Kloštar Ivanić, Klasa: 120-01/09-01-01, Ur. broj: 238/14-01-09-01 od 14.07.2009.

članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenim novinama Općine Kloštar Ivanić.