SlikaNa temelju članka 56. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije 19/09), općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić dana 07.02.2011. g. donio je

 
 
 
Z A K L J U č A K
 

I.

Općinski načelnik razmatrao je prijedlog Fonda za poljoprivredu od 25.01.2011. god. da se iz Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2011. godinu izdvoje novčana sredstva za namjenu kreditiranja obiteljskih gospodarstava – poljoprivrednih proizvođača, za proljetnu sjetvu u 2011. godini, slijedećih kultura:

- kukuruz

- ječam

- zob

- soja

- djetelinsko-travne smjese.

 

Za ovu namjenu iz Proračuna Općine Kloštar Ivanić izdvajaju se sredstva u iznosu 300.000,00 kn.

II.

Kreditiranje će se vršiti plasiranjem novčanih sredstava trgovačkim društvima – distributerima poljoprivrednog repromaterijala, a distributeri se obvezuju plasiranim sredstvima kreditirati obiteljska gospodarstva-poljoprivredne proizvođače za nabavu repromaterijala: sjemenski materijal, mineralno gnojivo, zaštitna sredstva.

 1. Visina kredita po korisniku – obiteljskom gospodarstvu je do 12.000,00 kn.
 2. Korisnik kredita može biti samo jedna osoba iz obiteljskog gospodarstva s prebivalištem/boravištem na području Općine Kloštar Ivanić, samo za sjetvu na površinama na području Općine Kloštar Ivanić.
 3. Korisnik kredita treba imati podmirene obveze po kreditu za proljetnu sjetvu u 2010. godini i
 4. podmirene obveze prema kreditoru-Općini Kloštar Ivanić po osnovu komunalne i grobne naknade, komunalnog doprinosa i zakupnine za korištenje općinskog poljoprivrednog zemljišta.
 
III.

Odobrava se raspisivanje javnog natječaja za odabir distributera za plasiranje novčanih sredstava za namjenu kreditiranja obiteljskih gospodarstava s područja Općine Kloštar Ivanić za proljetnu sjetvu u 2011. g., a po uvjetima utvrđenim u toč. IV. ovog Zaključka.

Natječaj će se objaviti u listu Otok Ivanić, na web stranicama općine i na oglasnim pločama Općine Kloštar Ivanić.

 

IV.

 1. Natjecati se mogu dobavljači-pravne osobe registrirane za obavljanje predmetne djelatnosti.
 2. S ponuditeljima repromaterijala zaključiti će se pojedinačni ugovori o kreditu, nakon provedenog postupka natječaja za kreditiranje obiteljskih gospodarstava i izvršenog odabira, a na temelju upisa zainteresiranih poljoprivrednih proizvođača.
 3. Kamatu na dobivena kreditna sredstva distributeri plaćaju u visini eskontne stope HNB, s rokom vraćanja novčanih sredstava Općini Kloštar Ivanić do 15.12.2011. godine.
 4. Obvezni sadržaj ponude:

- naziv, adresa, MB ponuditelja,

- izvod iz sudskog registra ne stariji od 30 dana (original ili ovjerene kopija),

- originalni ponudbeni troškovnik s iskazanim jediničnim maloprodajnim cijenama,

- podatak o bonitetu – BON-1 i BON-2, ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja,

- uvjerenje Porezne uprave o podmirenim porezima i doprinosima za mjesec koji prethodi objavi natječaja,

- potvrda Upravnog odjela Općine Kloštar Ivanić da su podmirene sve obveze prema Općini Kloštar Ivanić, ako ponuditelj ima sjedište na području Općine Kloštar Ivanić,

- izjavu o roku valjanosti maloprodajnih cijena,

- izjavu o obvezi davanja instrumenata osiguranja povrata kredita po izvršenom odabiru, a prije zaključenja ugovora o kreditu (kao u toč. IV. 5. ovog Zaključka).

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.
 
 1. Po izvršenom odabiru dobavljači su dužni, prije zaključenja ugovora o kreditu, uručiti instrumente osiguranja povrata kredita:

- 2 bianco potpisane mjenice tvrtke

- 2 bianco potpisane vlastite mjenice

- 1 bianco potpisana zadužnica, ovjerena kod javnog bilježnika.

 
 1. Zainteresirani dobavljači repromaterijala mogu dostaviti ponude do 21.02.2011. god., u zatvorenoj omotnici s naznakom «Ne otvarati – ponuda za repromaterijal», na urudžbeni zapisnik u Upravnom odjelu Općine Kloštar Ivanić, školska 22, I. kat.
 2. Javno otvaranje ponuda izvršiti će Fond za poljoprivredu, na dan isteka roka za dostavu ponuda, u 13,30 sati u prostorijama Upravnog odjela, školska 22, Kloštar Ivanić, I. kat.
 3. O rezultatu natječaja ponuditelji će biti pismeno obaviješteni.
 

V.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.
 
Klasa:320-01/11-01-01
Ur. broj:238/14-03-11-01
Kloštar Ivanić, 07.02.2011.
 

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAčKA ŽUPANIJA

OPćINA KLOšTAR IVANIć

OPćINSKI NAčELNIK

 

Načelnik:

Zlatko Golubić, dipl. oec.