SlikaNa temelju 56. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 19/09) općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić dana 05.04.2011. g. donosi

 

 

 

O D L U K U

o izdvajanju financijskih sredstava za izradu

Monografije o Domovinskom ratu

 

I.

 

Zajednica udruga proizašlih iz Domovinskog rata Ivanić Grad podnijela je zamolbu za sufinanciranje izrade Monografije o Domovinskom ratu, u iznosu 12.000,00 kn.

 

II.

 

Odobrava se izdvajanje financijskih sredstava za sufinanciranje izrade Monografije o Domovinskom ratu – Zajednici udruga proizašlih iz Domovinskog rata Ivanić Grad, u iznosu 12.000,00 kn, na žiro račun Udruge br. 2360000-1102046058.

Plaćanje će se izvršiti na teret Pror. stavke: 3851 „Nepredviđeni rashodi do visine Pror. pričuve“.

 

III.

 
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
Klasa:402-08/11-01-14
Ur. Broj:238/14-03-11-01
Kloštar Ivanić, 05.04.2011.
 

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAčKA ŽUPANIJA

OPćINA KLOšTAR IVANIć

OPćINSKI NAčELNIK

 

Načelnik:

 

Zlatko Golubić, dipl. oec.