Temeljem članka 1., 9. i 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine br. 47/90, 27/93 i 38/09) te članaka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13),  Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić  na 14. sjednici održanoj dana 27.11.2014. godine donijelo je Program javnih potreba u kulturi u 2015.g.

.pdf