Na temelju članka 30.  i članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 26/03 – pročišćeni tekst,  82/04,11/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09 i  49/11, 144/12 i 147/14), Odluke o komunalnom doprinosu (Službene novine Općine Kloštar Ivanić br. 9/11) te članka  29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13),  Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 22. sjednici  dana 24.09.2015. godine donijelo je I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić za 2015. godinu.

.pdf