Na temelju članka 2. do 7. Zakona o plaćama u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine broj 28/10) i članka 90.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst)), te članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije broj 24/13) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 24. sjednici održanoj dana 15.12.2015. godine donijelo je Odluku o plaći, naknadi i drugim pravima lokalnih dužnosnika.

.pdf