Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 37/00, 129/00 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 i 81/15 – pročišćeni tekst), članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine, broj 125/11 i 64/15) i članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije, broj 24/2013) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 3. sjednici održanoj dana 07.09.2017. godine, donijelo je Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o zakupu poslovnih prostora i korištenju ostalih prostora u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić.

.pdf