Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 33/01, 60701 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst i 137/15) i članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije broj 24/13) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 5. sjednici održanoj dana  12.12.2017. godine donijelo je Odluku o pokretanju projekta rekonstrukcije, modernizacije i upravljanja sustavom javne rasvjete Općine Kloštar Ivanić (PROJEKT NEWLIGHT).

https://www.klostar-ivanic.hr/images/files/2017/Odluka_o_pokretanju_projekta_rekonstrukcije_modernizacije_i_upravljanja____.pdf.pdf