Na temelju točke 3. Programa aktivnosti Vlade RH u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2018. godini („Narodne novine“ br. 28/18) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18) na prijedlog Stožera civilne zaštite Općine Kloštar Ivanić, Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić  na 13. sjednici održanoj dana 11.10.2018.godine donijelo je Plan operativne provedbe Programa aktivnosti vlade RH u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2018.g. za područje Općine Kloštar Ivanić.

.pdf