Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 106/03, 1295, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13,137/15, 123/17) i članaka 12. i 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na prijedlog Komisije za dodjelu stipendija na 13. sjednici održanoj dana 11.10.2018. godine donijelo je Pravilnik  o stipendiranju  učenika i studenata Općine Kloštar Ivanić.

.pdf