Na temelju članka 39. Zakona o Proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12 i 158/15), članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić ("Glasnik Zagrebačke županije" broj 4/18), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 14. sjednici dana 11.12.2018. godine donijelo je Odluku o Proračunu Općine Kloštar Ivanić za 2019.g. i projekcije proračuna za razdoblje 2020.-2021. godine.

.pdf