Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 12. sjednici održanoj dana 04.09.2014. godine donijelo je odluku o utvrđivanju javnog isporučitelja vodnih usluga i javne odvodnje na području Općine Kloštar Ivanić.

( pdf - dokument)