Natjecati se mogu dobavljači – fizičke i pravne osobe registrirane za obavljanje predmetne djelatnosti.

S ponuditeljima repromaterijala zaključiti će se pojedinačni ugovori o kreditu, nakon provedenog postupka natječaja za kreditiranje obiteljskih gospodarstava i izvršenog odabira, a na temelju upisa zainteresiranih poljoprivrednih proizvođača.

Kamatu na dobivena kreditna sredstva distributeri plaćaju u visini eskontne stope HNB, s rokom vraćanja novčanih sredstava Općini Kloštar Ivanić do 01.09.2016. godine.

Obvezni sadržaj ponude:

-naziv, adresa, OIB ponuditelja,

-izvod iz sudskog/obrtnog registra ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja (original ili ovjerene kopija),

-originalni ponudbeni troškovnik s iskazanim jediničnim maloprodajnim cijenama (obrazac),

-podatak o solventnosti ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja,

-uvjerenje Porezne uprave o podmirenim porezima i doprinosima za mjesec koji prethodi objavi natječaja,

-potvrda Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kloštar Ivanić da su podmirene sve obveze prema Općini Kloštar Ivanić, ako ponuditelj ima sjedište na području Općine Kloštar Ivanić,

-izjavu o roku valjanosti maloprodajnih cijena (obrazac),

-izjavu o obvezi davanja instrumenata osiguranja povrata kredita po izvršenom odabiru, a prije zaključenja ugovora o kreditu (kao u toč. IV. 5. ovog Zaključka - obrazac).

-izjava o prihvaćanju obveze izvješćivanja o plasiranim sredstvima specificiranim po korisnicima - OPG-ima (obrazac) 

            -     popis zainteresiranih poljoprivrednih proizvođača za kreditiranje jesenske

                  sjetve u 2015. godini

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

Po izvršenom odabiru dobavljači su dužni, prije zaključenja ugovora o kreditu, uručiti instrumente osiguranja povrata kredita:

-2 bianco potpisane mjenice tvrtke ili obrta

-2 bianco potpisane vlastite mjenice

-1 bianco potpisana zadužnica, ovjerena kod javnog bilježnika.

 

Zainteresirani dobavljači repromaterijala mogu dostaviti ponude do 21.09.2015. godine do 15,30 sati, u zatvorenoj omotnici s naznakom «Ne otvarati – ponuda za repromaterijal», na urudžbeni zapisnik u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kloštar Ivanić, Školska 22, I. kat.

Javno otvaranje ponuda izvršiti će Fond za poljoprivredu, na dan isteka roka za dostavu ponuda, u 15,30 sati u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela, Školska 22, Kloštar Ivanić, I. kat.

O rezultatu natječaja ponuditelji će biti pismeno obaviješteni.

.pdf