Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 4/18, 112/19) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kloštar Ivanić  objavljuje

 

OGLAS

za prijam službenik/ice u službu na određeno vrijeme

 

 1. u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kloštar Ivanić na radno mjesto – referent za obračun naknada i doprinosa – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice, uz obvezni probni rad u trajanju od dva mjeseca.

 

UVJETI:

 • srednja stručna sprema, gimnazija, ekonomski ili upravni smjer,
 • jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni ispit,
 • poznavanje rada na računalu.

 

         Uvjeti utvrđeni za radno mjesto su na temelju odredaba Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kloštar Ivanić.

         Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19), (u daljnjem tekstu: Zakon), a u službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona.

         Na Oglas se mogu ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom oglasu za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

         Ako kandidat ostvaruje prednosti kod prijma u službu po posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi te o tom priložiti dokaz radi ostvarivanja prednosti pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate.

         Kandidat koji nema položen državni ispit dužan ga je položiti u skladu sa Zakonom.

         Za kandidate prijavljene na Oglas koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na Oglas.

        

         Na web stranici Općine Kloštar Ivanić, www.klostar-ivanic.hr naveden je opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, te pravni i drugi izvori literature za tu provjeru. Na istoj web stranici i na oglasnoj ploči Općine Kloštar Ivanić objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

         Uz prijavu je potrebno priložiti:

 • kratak životopis,
 • presliku isprave o dokazu hrvatskog državljanstva (domovnica, osobna iskaznica, vojna iskaznica ili putovnica) sukladno članku 29. stavku 1. Zakona o hrvatskom državljanstvu („Narodne novine“ broj 53/91, 70/91, 28/92, 113/93, 130/11, 110/15, 102/19),
 • presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi,
 • izvod iz elektroničkog zapisa o radno pravnom statusu,
 • dokaz o traženom iskustvu od najmanje jedne godine na odgovarajućim poslovima (potvrda dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa, preslik ugovora o radu, rješenja i sl. iz kojih je vidljivo ostvareno radno iskustvo od najmanje jedne godine na odgovarajućim poslovima),
 • presliku uvjerenja o položenom državnom ispitu,
 • uvjerenje da se protiv osobe ne vodi istražni ili kazneni postupak,
 • pisanu vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreka za prijem u službu iz članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 60/11, 4/18, 112/19),
 • presliku dokaza o znanju rada na računalu (ako kandidat ima posebnu osposobljenost za rad na računalu ) ili vlastoručno potpisanu izjavu o toj činjenici.

         Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, prije donošenja rješenja o prijemu u službu.

         Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Oglasu. Osobe koje podnesu neuredne prijave (nepotpune i nepravovremene prijave) ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa ne smatraju se kandidatima prijavljenim na Oglas  sukladno članku 21. Zakona.

         Kandidat/kinja na Oglasu pristaje da se njegovi podaci obrađuju u svrhu provedbe Oglasa  u skladu sa Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15), Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i Statutom Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 13/21).

            Pisane prijave s dokazima podnose se u roku 8 dana od dana objave Oglasa pri Zavodu za zapošljavanje, na adresu: Općina Kloštar Ivanić, Školska 22, 10312 Kloštar Ivanić, s naznakom „Ne otvaraj – prijava na Oglas za prijam u službu“.

         O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni u skladu sa Zakonom, u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijave.   

Upute i obavijesti kandidatima .pdf