Zgrada STARE APOTEKE  od strane Ministarstva kulture obuhvaćena  je  „Programom  financiranja zaštite kulturnih dobara za 2017. godinu „ te je dana 09.05.2017. g. sklopljen Ugovor o korištenju sredstava.

Program financiranja zaštite kulturnih dobara za 2017. godinu raspisan  je još  u lipnju 2016.g. te je  prijava projekta sanacije temelja stare apoteke aplicirana  21.7.2016.g.

Sufinanciranje se odnosi na sanaciju temelja i izgradnju sustava zaštite temelja od vlage te odvodnju krovne i površinske vlage. Planirani početak radova je sredina srpnja 2017.g., a završetak studeni 2017.g.

Kako je sam objekt dio kompleksa Crkve sv. Ivana Krstitelja kao franjevačka ljekarna, i pod zaštitom Ministarstva kulture, radovi će se vršiti pod nadzorom nadležnog Konzervatorskog odjela Zagreb.

Nastavno na predstojeću sanaciju, krenuti će se u izradu projektne dokumentacije, za kompletnu   obnovu objekta.