Trajanje dezinsekcije:
2. larvicidni tretman usmjeren na uništavanje ličinki komaraca na području Općine Kloštar Ivanić provodit će se 18.05.2024. s početkom u 08:00 sati.

Vrsta preparata
1. BIOPREN TABLETE ZA SUZBIJANJE LIČINKI KOMARACA
Insekticid – larvicid za suzbijanje ličinki komaraca u vodi
Aktivna tvar i udio u sredstvu:
s-metopren (0,5%)
Piktogram opasnosti : nema
Oznaka opasnosti: nema
Oznake upozorenja (H): H412
Oznake obavijesti (P): P102, P270, P273, P332 + P313, P501
Rješenje MZR: Klasa UP/I-543-04/21-12/9
Ur.br: 534-03-3-2/8-21-3
Proizvođač: Babolna BioKft.1107Budapest, Szallas u. 6., Mađarska
Distributer: Presso d.o.o. Zagreb

2. AQUATAIN AMF
Polidimetilsiloksan, mineralno ulje
Metode primjene:

- Aplikacija preparata - nekoliko kapi preparata na površinu vode (1ml na m² vodene površine)
Tretirano područje:

Područje prema niže navedenom popisu legla komaraca:

1. STARA MARČA
2. OBREŠKA DONJA
3. OBREŠKA GORNJA
4. BEŠLINEC
5. ČEMERNICA LONJSKA
6. KRIŽCI
7. SOBOČANI
8. PREDAVEC
9. ŠČAPOVEC
10. LIPOVEC LONJSKI
11. KLOŠTAR IVANIĆ


NAPOMENA: U slučaju loših vremenskih prilika tretman će se provesti u prvom mogućem terminu kada budu povoljne
vremenske prilike.