OdborNa temelju Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine br. 44/05-pročišćeni tekst, 109/07), članka 2. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Kloštar Ivanić te članka 17., 36. i 77. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 13/07), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 9. sjednici održanoj dana 16.10. 2008. g. donijelo je ODLUKU O RASPISIVANJU IZBORA ZA čLANOVE VIJEćA MJESNIH ODBORA NA PODRUčJU OPćINE KLOšTAR IVANIć

I.

Raspisuju se izbori za članove vijeća svih mjesnih odbora na području Općine Kloštar Ivanić, i to:
- Vijeće mjesnog odbora Bešlinec,
- Vijeće mjesnog odbora čemernica Lonjska,
- Vijeće mjesnog odbora Donja Obreška,
- Vijeće mjesnog odbora Gornja Obreška,
- Vijeće mjesnog odbora Kloštar Ivanić,
- Vijeće mjesnog odbora Krišci,
- Vijeće mjesnog odbora Lipovec Lonjski,
- Vijeće mjesnog Predavec,
- Vijeće mjesnog odbora Sobočani,
- Vijeće mjesnog odbora Stara Marča,
- Vijeće mjesnog odbora ščapovec.

II.

Za dan provedbe izbora određuje se 23.11.2008. godine.

III.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Glasniku Zagrebačke županije.