SlikaTemeljem članka 33. i 34. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 19/09) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 17. sjednici održanoj dana 01.02.2011. godine donijelo je

 
 
Z A K L J U č A K
 

I.

 

Prihvaća se amandman vijećnika SDP, HSS i HNS - da općinski načelnik uz saziv svake sjednice Općinskog vijeća vijećnicima dostavlja izvješće o ostvarenim prihodima i rashodima po svim stavkama Proračuna Općine Kloštar Ivanić, ne starije od 30 dana.

 

II.

 

Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u Službenim novinama Općine Kloštar Ivanić.

 
Klasa: 040-01/11-01-01
Ur. Broj: 238/14-01-11-01
Kloštar Ivanić, 01.02.2011.
 

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAčKA ŽUPANIJA

OPćINA KLOšTAR IVANIć

OPćINSKO VIJEćE

 

Predsjednik Općinskog vijeća:

Tomislav Vlahović, dipl. ing.
 
 

Temeljem članka 33. i 34. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 19/09) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 17. sjednici održanoj dana 01.02.2011. godine donijelo je

 

Z A K L J U č A K

 

I.

 

Prihvaća se amandman vijećnika SDP, HSS i HNS da se Državnom uredu za reviziju uputi Otvoreno pismo od 26.01.2011. godine, potpisano od osam vijećnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić.

II.

 

Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u Službenim novinama Općine Kloštar Ivanić.

 
Klasa: 041-01/11-01-01
Ur. Broj: 238/14-01-11-01
Kloštar Ivanić, 01.02.2011.
 

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAčKA ŽUPANIJA

OPćINA KLOšTAR IVANIć

OPćINSKO VIJEćE

 

Predsjednik Općinskog vijeća:

Tomislav Vlahović, dipl. ing.