SlikaNa temelju članka 34. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije 19/09) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 17. sjednici održanoj dana 01.02.2011. godine donijelo je

 
 
 
Z A K L J U čA K

o kandidiranju Općine Kloštar Ivanić za IPARD

Mjera: 301. Rekonstrukcija javnih nerazvrstanih cesta

 

I.

 

Raspravlja se o provedbi Mjere 301. unutar IPARD PROGRAMA „Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture“, u kojoj se kandidiraju jedinice lokalne samouprave s manje od 10000 stanovnika, a prema Pravilniku o provedbi Mjere 301. “Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture“ unutar IPARD PRPGRAMA, te Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Mjere 301. “Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture“.

 

II.

 

Zadužuje se JAIć CONSULTING d.o.o. iz Bjelovara, kao izvršitelja – da sukladno Ugovoru o pružanju usluga izrade natječajne dokumentacije u Programu IPARD, Mjera 301 te Ugovoru o pružanju usluga oko prijave u Programu IPARD, Mjera: 301, od 04.02.2010. godine – izvrši ugovorne obveze izrade i pripreme natječajne dokumentacije za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava iz Programa IPARD, Mjera 301., te prijavi Općinu Kloštar Ivanić u II. krug natječaja, koji će biti objavljen za mjesec travanj 2011. godine.

 

U realizaciji predmetnih Ugovora pomoć JAIć CONSULTING-u će pružiti službenici Upravnog djela, svaki u okviru svojeg djelokruga poslova, a po naputku JAIć CONSULTING d.o.o..

 

Odgovorna osoba za provedbu postupka prijave – kandidiranja Općine Kloštar Ivanić za Mjeru: 301 je općinski načelnik.

 

III.

 

Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u Službenim novinama Općine Kloštar Ivanić.

 
Klasa: 300-01/11-01-01
Ur. Broj: 238/14-01-11-01
Kloštar Ivanić, 01.02.2011.
 

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAčKA ŽUPANIJA

OPćINA KLOšTAR IVANIć

OPćINSKO VIJEćE

 

Predsjednik Općinskog vijeća:

Tomislav Vlahović, dipl. ing.