SlikaTemeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, članka 31. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, članka 56. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 19/09) i Odluke Općinskog načelnika od 08.03.2011.g., općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić r a s p i s u j e

 

 

J A V N I N A T J E č A J

za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu

Općine Kloštar Ivanić u 2011. godini

I.

Predmet javnog natječaja za zakup je poljoprivredno zemljište -u naravi oranice i livade, u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić, i to:

 
KO Kloštar Ivanić:
 1. kčbr. 3534. i kčbr. 3810. (kod Sportskog parka), ukupne površine 80.000 m2, početni iznos zakupnine 4.320,00 kn,
 2. kčbr. 872/11, kčbr. 872/12, kčbr. 872/13, kčbr. 872/14, kčbr. 872/15 (staro sajmište),

ukupno površine 2.567 m2, isključivo zakup trave, početni iznos zakupnine 300,00 kn.

 
KO Bešlinec:
 1. kčbr. 511., površine 8.573 m2, početni iznos zakupnine 250,00 kn,
 2. kčbr. 1815. (sportsko igralište u Bešlincu), ukupne površine 12.812 m2, isključivo zakup trave, početni iznos zakupnine 300,00 kn
 3. kčbr. 783., površine 3.268 m2, početni iznos zakupnine 300,00 kn.
 
KO Obreška:

1. kčbr. 46. i 414., ukupno površine 7.457 m2, početni iznos zakupnine 300,00 kn.

 

II.

 1. Nekretnine opisane u toč.I. ove Odluke daju se u zakup za 2011. godinu, putem postupka javnog natječaja prikupljanjem pismenih ponuda.
 
 1. Pravo podnošenja ponuda imaju pravne i fizičke osobe, državljani RH.

Pismena ponuda mora sadržavati:

  1. naziv (MB), odnosno ime i prezime ponuditelja,
  2. oznaku kat. čestice i KO,
  3. visinu ponuđene godišnje zakupnine,
  4. broj žiro-računa, tekućeg ili štednog računa na koji će se izvršiti povrat jamčevine ako ponuditelj ne uspije na natječaju,
  5. dokaz o uplaćenoj jamčevini, koja iznosi 5% od početne cijene zakupnine.
 
 1. Ako su pod rednim brojem dvije ili više parcela, ponuditelj se mora natjecati za sve parcele zajedno, za koje je istaknuta jedinstvena početna cijena.
 
 1. Prvenstveno pravo zakupa imaju fizičke, odnosno pravne osobe koje su sudjelovale u natječaju, i to:

- Dosadašnji zakupac, pod uvjetom da je uredno podmirivao obveze po osnovi zakupnine.

Navedeni ponuditelj ima prvenstveno pravo zakupa uz uvjet da je ponudio najviši iznos zakupnine, odnosno prihvati najviši iznos zakupnine postignut natječajem.

 
 1. Javni natječaj objaviti će se oglašavanjem na oglasnim pločama i u Upravnom odjelu Općine Kloštar Ivanić, na općinskim web stranicama i objavom na Obiteljskom radiju Ivanić.
 

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici, na adresu: OPćINA KLOšTAR IVANIć, školska 22, 10312 Kloštar Ivanić, s naznakom «NE OTVARATI – PONUDA ZA ZAKUP OPćINSKOG ZEMLJIšTA», do 22.03.2011. godine, do 13,30 sati.

Otvaranje ponuda biti će javno, a provesti će se u Upravnom odjelu Općine Kloštar Ivanić, školska 22, dana 22.03.2011. godine u 13,30 sati.

 1. Postupak javnog natječaja provesti će Komisija za promet nekretnina u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić.

III.

Ugovor o zakupu s najpovoljnijim ponuditeljem zaključiti će se u pismenom obliku u roku 15 dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnije ponude za zakup zemljišta.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je zakupninu platiti u jednokratnom iznosu pri zaključenju ugovora o zakupu.

IV.

Općinski načelnik može raskinuti zaključeni ugovor o zakupu u slučajevima predviđenim Odlukom o raspisivanju javnog natječaja prikupljanjem pismenih ponuda za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić, Klasa:320-02/11-01-01, Ur. broj: 238/14-03-11-01, od 08.03.2011. godine.

 

Sve informacije zainteresirani mogu dobiti u Općini Kloštar Ivanić, školska 22, tel. 2823-104, 2892-475.

Općinski načelnik