SlikaNa temelju članka 33. podstavak 3. i članka 37. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine br. 44/05, 109/07) Općinsko izborno povjerenstvo donosi

 

 

R J E š E N J E

O ODREđIVANJU BIRAčKOG MJESTA

I.

 

Za izbore članica/članova vijeća nacionalnih manjina i predstavnica/predstavnika nacionalnih manjina u Zagrebačkoj županiji, za područje Općine Kloštar Ivanić, određuje se jedno biračko mjesto

 

- u prostorijama Općine Kloštar Ivanić, u Kloštar Ivaniću, školska 22, I. kat, u prostoriji vijećnice, koje obuhvaća birače albanske, bošnjačke, srpske, slovenske, crnogorske, češke, mađarske, makedonske i romske nacionalne manjine, s prebivalištem na području Općine Kloštar Ivanić, odnosno slijedećih naselja: Bešlinec, čemernica Lonjska, Donja Obreška, Gornja Obreška, Kloštar Ivanić, Križci, Lipovec Lonjski, Predavec, Sobočani, Stara Marča, ščapovec.

 

II.

 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

U Kloštar Ivaniću, 03. lipnja 2011. g.

Klasa: 013-01/11-01-01

Ur. Broj:  238/14-01-11-01

Kloštar Ivanić, 03. lipnja 2011.g.

Predsjednik Općinskog izbornog povjerenstva:

 

Nenad Tudor, dipl. iur.