Na temelju članka 101. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11), te članka 56. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 19/09), načelnik Općine Kloštar Ivanić dana 26.10.2012. godine donosi

 

O D L U K U

        o poništenju postupka javne nabave za asfaltiranje i rekonstrukciju

            nerazvrstanih asfaltnih cesta na  području Općine Kloštar Ivanić

 

 

1.      Podaci o javnom naručitelju:

Općina Kloštar Ivanić, školska 22, 10312 Kloštar Ivanić, OIB: 18133797436

2.      Predmet nabave za koju se donosi odluka o poništenju:  

Asfaltiranje i rekonstrukcija nerazvrstanih asfaltnih cesta na području Općine Kloštar Ivanić

3.      Razlog poništenja:

Javni naručitelj nakon isteka roka za dostavu ponuda poništava postupak javne nabave jer je cijena najpovoljnije ponude veća od osiguranih sredstava za nabavu (čl. 100 st.3., t.1. Zakona o javnoj nabavi).  

4.      Uputa o pravnom lijeku:

Radi zaštite svojih prava, ponuditelj može izjaviti žalbu Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, Zagreb, u roku od 5 dana od dana primitka Odluke o poništenju u odnosu na razloge poništenja sukladno članku 145.i 146. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11).

Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i naručitelju na dokaziv način.

5.      Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Općine Kloštar Ivanić.

 

KLASA:406-01/12-01-03                                                                                     

URBROJ: 238/14-02/02-12-05

Kloštar Ivanić, 26.10.2012.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAčKA ŽUPANIJA

OPćINA KLOšTAR IVANIć

OPćINSKI  NAčELNIK

 

 

                                                                                                                                                   Načelnik: 

                                                                                                                                                       Zlatko Golubić, dipl. oec.