Na temelju članka 48. stavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi ("Narodne novine" broj 10/97 i 107/07 i 94/13) i članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić ("Glasnik Zagrebačke županije“ broj 24/13) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 15. sjednici održanoj dana 22.12.2014. godine donijelo je Odluku o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića Kloštar Ivanić od roditelja - korisnika usluga.     

( pdf - dokument )