Na temelju članka 30. st. 4. i članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 26/03 – pročišćeni tekst,  82/04,11/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09 i  49/11 i 144/12), Odluke o komunalnom doprinosu (Službene novine Općine Kloštar Ivanić br. 9/11) te članka  29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13),  Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić  na 14. sjednici održanoj dana 27.11.2014. godine donijelo je Program gradnje objekata i uređaja komunalnce infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanića za 2015.godinu.                                                                                                                      

.pdf