Na temelju članka 15. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12 i 147/14), na temelju raspisanog javnog natječaja za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti „investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta“ po Odluci Općinskog načelnika od 23.06.2016. godine, te članaka 13. i 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 31. sjednici održanoj dana 22.09.2016. godine donijelo je Odluku o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje komunalne djelatnosti «INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA »   

.pdf