Na temelju članka 23. stavka 4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13)  i članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 24/13) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 33. sjednici održanoj dana 20.12.2016. donijelo je Odluku o davanju reciklažnog dvorišta na upravljanje.

.pdf