Na temelju članka 24. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ br. 82/15), članka 6. točka 1. i 7. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite („Narodne novine“ br. 37/16 i 47/16-ispravak), te članka 45. Statuta Općine Kloštar Ivanić ("Glasnik Zagrebačke županije“ broj 24/13), općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić dana 05.12.2017. godine donosi Odluku o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite

Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje usklađuje djelovanje operativnih snaga civilne zaštite u pripremnoj fazi prije nastanka posljedica izvanrednog događaja i tijekom provođenja mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.

Članovi Stožera civilne zaštite su:

a) Načelnik Stožera:

1. Branko Šafran, zamjenik načelnika Općine Kloštar Ivanić

b) Zamjenik načelnika Stožera:

2. Krešimir Bunjevac, predsjednik Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić

c) Članovi Stožera:

3. Sanela Đura, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kloštar Ivanić

4. Dejan Dokmanić, referent za komunalnu djelatnost i gospodarstvo Jedinstvenog upravnog

    odjela Općine Kloštar Ivanić

5. Snježana Prgeša, ravnateljica Doma zdravlja Zagrebačke županije ispostave Ivanić-Grad

6. Martina Cuvaj, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Ivanić-Grad

7. Ivana Bajt, ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Ivanić-Grad

8. Maja Milković, predstavnica Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Zagreb

9. Mario Hranitelj, pomoćnik načelnika za poslove kriminalističke policije Policijske postaje

    Ivanić-Grad

10. Zoran Bijelić, upravitelj Veterinarske ambulante Kloštar Ivanić

11. Mario Jelent, zapovjednik VZO Kloštar Ivanić

12. Branko Pilčik, rukovoditelj pravnih, kadrovskih i općih poslova Ivakop d.o.o.

13. Vjekoslav Broz, rukovoditelj poslovne jedinice Ivanić Grad Vodoopskrbe i odvodnje

      Zagrebačke županije d.o.o. 

14. Ivan Vorel, voditelj odjela regulacije i mjerenja plina Ivaplin d.o.o.

15. Dubravko Kavčić, predstavnik Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Zagreb 

Odluka .pdf