Temeljem članka 21.  stavak 4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 94/13 i 73/17) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18), a uz prethodnu suglasnost na prijedlog Plana gospodarenja otpadom Općine Kloštar Ivanić izdanu od  Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije (KLASA: 351-02/18-07/16, URBROJ:238/1-18-02/4-18-2, od 10. srpnja 2018. godine) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 13. sjednici održanoj dana 11.10.2018. godine donijelo je Odluku o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Kloštar Ivanić.

.pdf