Na temelju članaka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 4/18.) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 13. sjednici održanoj dana 11.10.2018. godine donijelo je  Odluku o kratkoročnom zaduženju Općine Kloštar Ivanić kod PBZ d.d.

.pdf