Temeljem članka 30. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18, 9/20) i članaka 99.  i 100. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18) saziva se  25. sjednica Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić koja će se održati dana 29.09.2020. godine (utorak), s početkom u 16:00 sati – u prizemlju Pučkog doma Kloštar Ivanić, Trg sv. Ivana 1.

D n e v n i    r e d :

 • Aktualni sat
 1. Razmatranje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva VODOOPSKRBA I ODVODNJA

      ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. za 2019. godinu i donošenje Zaključka,

            Izvjestitelj: direktor g. Tomislav Masten,

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Zaključka o sklapanju Ugovora o partnerstvu na projektu “Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Ivanić-Grad”

Predlagatelj:općinski načelnik

 1. Razmatranje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva IVAPLIN d.o.o. za 2019. godinu i donošenje Zaključka,

Izvjestitelj: direktor g. Dario Ferenčaba

 1. Razmatranje Izvješća o poslovanju Obiteljskog radija Ivanić d.o.o. za 2019. godinu i donošenje Zaključka,

Izvjestitelj: direktorica gđa. Radojka Šporer,

 1. Razmatranje Izvješća o radu knjižnice Kloštar Ivanić za 2019. godinu i donošenje Zaključka,

Izvjestitelj: ravnateljica gđa. Senka Kušar Bisić

 1. Izvješće o stanju sigurnosti na području Općine Kloštar Ivanić od siječnja do rujna 2020. godine i donošenje Zaključka.

Izvjestitelj: načelnik g. Marin Grgić

 1. Razmatranje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva IVAKOP d.o.o. za 2019. godinu i donošenje Zaključka,

Izvjestitelj: direktorica gđa. Sanja Radošević

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada,

Predlagatelj: općinski načelnik

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o uređenju prometa na području Općine Kloštar Ivanić,

Predlagatelj: općinski načelnik

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Zaključka o prihvaćanju inicijative za upućivanje prijedloga Ministarstvu pravosuđa i uprave za izmjenom Zakona o područjima i sjedištima sudova (NN 67/2018),

Predlagatelj: općinski načelnik

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kloštar Ivanić,

Predlagatelj: općinski načelnik

 1. Rasprava i donošenje Odluke o kratkoročnom zaduženju Općine Kloštar Ivanić kod Privredne banke Zagreb d.d.

Predlagatelj: općinski načelnik

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o davanju u najam stambene kuće u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić

Predlagatelj: općinski načelnik

 1. Razno